EUROPEISKA RÅDET

Därför kommer denna sida av agendan uppdateras i Juli 2019.

EF2019 Europeiska Rådet möte 1
Lördag morgon den 5 Oktober 2019 i Alexela konserthus i Tallinn

Enligt arbetsordningen för Europa Forum är det europeiska rådet organisationen som ansvarar för och kontrollerar Forum policyn.

Varje medlem får en röst. Lions organisationerna i alla länder eller stater som tillhör det konstitutionella området i Europa kan bli medlemmar i Europa Forumet under förutsättningen att medlemskapet har godkänts av det Europeiska rådet.

Forum Presidenten bestämmer agendan för Rådets möten baserat på förslaget till resolutionen som medlemmarna skickar in och som diskuteras på mötet med övervakningskommittén i februari.

Förslaget till Resolutionen bör skickas in på engelska till Forumets president innan den 15 juni 2019, en kopia bör också skickas till arkivarien & Rådgivaren.

Forumets President kommer att publicera dessa Förslag till Resolutionen på webbsidan och skicka ett e-postmeddelande om detta till Deltagarna senast den 31 juli för att förbereda de för röstningen som kommer att äga rum under Europeiska rådets möte.

Alla Lions kan ta del av det Europeiska rådets möte.Dock kommer endast en vederbörligen utsedd representant för varje medlem att få rösta.

Forumets President ska vara ordföranden för Rådet och mötet ska biträdas av Vice Presidenten, Forumets Sekreterare och A&A.

 

EF2019 Europeiska Rådet möte – Diskussioner
Lördag, 5 oktober 2019 i Nordic Hotel Forum, Tallinn

Detta informella möte och öppna diskussion hålls för att förbereda inför besluten som ska tas nästa dag.

Resolutionen får ändras och återkallas och man kan kräva kompletterande information. Dock får inga nya resolutioner förflyttas vid denna tidpunkt.

Alla dokument och all kompletterande information kommer att finnas tillgängligt på denna sida efter Rådets möte.

Alla Lions kan ta del av mötet.

Forumets President ska vara ordföranden för mötet och mötet ska biträdas av Vice Presidenten, Forumets Sekreterare och A&A.

 

Europeiska Rådet möte 2
Söndag, 6 oktober 2019 i Alexela Konserthus

Eftersom att det informella mötet och öppna diskussionerna har ägt rum dagen innan kommer mötet att handla om att rösta om resolutionen och agendan. Om ny relevant information inte har dykt upp behövs inga diskussioner.

Vid denna tidpunkt får inga nya resolutioner förflyttas.

I tillägg till agendan kan ordföranden för seminariet lämna in förslag senast klockan 18:00 under föregående dag och kräva en rådgivande omröstning. Presentationen av förslaget får inte vara längre än 3 minuter.

Den slutgiltiga agendan kommer att finnas tillgängligt på denna sida efter Rådets diskussionsmöte.

Mötet kommer att hållas i huvudlokalen och alla Lions kan ta del av mötet. Dock kommer endast en vederbörligen utsedd representant för varje medlem att få tala och rösta.

Forumets President ska vara ordföranden för mötet och mötet ska biträdas av Vice Presidenten, Forumets Sekreterare och A&A.

Artikel V och Procedurreglerna gäller.